Dataskyddspolicy

Integritetspolicy för Rush Trampolinpark

Denna policy beskriver hur Rush Trampolinpark, Dobbeltsprett Holdco AB (org nr. 559261-2815) ("Bolaget"), behandlar personuppgifter om dig som är kund, leverantör eller samarbetspartner, eller potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner, till Bolaget och dig som besöker vår hemsida [http://www.rushtrampolinpark.se/].

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar också om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå.

Vid frågor om Bolagets integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

 

1. Personuppgiftssansvarig

Dobbeltsprett Holdco AB (org nr. 559261-2815) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

2. Insamling av personuppgifter

2.1 Vilka personuppgifter Bolaget behandlar

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Bolaget samlar in följande personuppgifter:

  • Person- och kontaktinformation: namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och födelsedatum i vissa fall,
  • Betalningsinformation: såsom bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT m.m.

 

2.2 Onlinebokning

Bolaget samlar in personuppgifter vid bokning av hopptid och kalas samt vid ifyllande av vårt säkerhetsformulär. Detta sker i huvudsak för att vi ska ha kontaktinformation om en olycka skulle ske i någon av våra parker, samt för att säkerställa att vi har information om att minderåriga har tillåtelse att besöka oss.

Bolaget använder tredjepartleverantörer av databehandling som registerar en viss generell information när du besöker hemsidan/appen. Denna data lagras anonymt och hashat och är inte direkt kopplat till ditt digitala besök. Informationen används till statistik samt för återannonsering/retargeting.

Bolaget använder analysverktyget Google Analytics för att samla besökardata. Vi använder detta verkyg för att visualisera och analysera komplex statistik från vår webbsida. Vi använder även datan för återannonsering i Google Display Networks samt Google Ads Network.

2.3 Nyhetsbrev och e-post i marknadsförings- och informationssyfte

Bolaget använder en tredjepartsleverantör för distibution av nyhetsbrev. Vi skickar aldrig någon kommunikation till dig om du inte aktivt samtyckt till detta, förutom då det kan anses vara verksamhetskritisk information. Verksamhetskritisk information kan till exempel innefatta information om att Bolaget sålts, försatts i konkurs, avvecklats eller om Bolagets tillgångar i väsentligt förändrats, vilket kan påverka dig som kund.

Samtycke till nyhetsbrev är helt valfritt du kan som kund när som helst välja att avbryta vår kommunikation med dig via e-post. För att avbryta din prenumeration hos oss kan du antingen klicka på den länk som bifogas i alla våra mailutskick, eller maila oss på persondata@rushtrampolinpark.se och uppge ditt namn och din e-postadress som är har registerat i vårt mailssystem. I samband med distributionen av nyhetsbrev behandlar Bolaget dina personuppgifter.

 

3. Varför Bolaget behandlar dina personuppgifter

Bolaget använder dina personuppgifter för att kunna tillgodose dina behov som kund. Vi använder även personuppgifter för att förbättra och förenkla våra tjänster digitalt. Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa att våra tjänster, vår kommunikation och våra affärstransationer med dig som kund fungerar tillfredställande.

För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Kunder

Ändamål

Laglig grund

För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.

För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varumärke och tjänster (t.ex. utskick av nyhetsbrev).

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sina tjänster och liknande till dig som kund (intresseavvägning).

För att kunna kontakta dig och fullgöra Bolagets åtaganden gentemot dig som kund.

 

 

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte fullgöra avtalet med kunden (intresseavvägning).

 

För att kunna kontakta dig som vårdnadshavare vid eventuella olyckshändelser eller liknande.

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att säkerställa den fysiska säkerheten i sina lokaler (intresseavvägning).

För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kund.

Leverantörer och samarbetspartners

Ändamål

Laglig grund

För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.

För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varumärke och tjänster (t.ex. utskick av nyhetsbrev).

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sina tjänster och liknande till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).

För att kunna kontakta dig och fullgöra Bolagets åtaganden gentemot dig som leverantör eller samarbetspartner.

 

 

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte fullgöra avtalet med leverantören, eller samarbetspartnern, dvs. företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).

 

För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med leverantör eller samarbetspartner.

 

Minderåriga

Ändamål

Laglig grund

För att kunna identifiera den minderåriga samt kontakta den minderårigas vårdnadshavare vid eventuella olyckshändelser eller liknande.

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att säkerställa den fysiska säkerheten i verksamheten (intresseavvägning).

För att kunna identifiera den minderåriga samt kontakta den minderårigas vårdnadshavare vid eventuella olyckshändelser eller liknande.

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att kunna tillhandahålla sina tjänster (intresseavvägning).

 

Potentiellt framtida kunder, leverantörer eller samarbetspartners

Ändamål

Laglig grund

För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varumärke och tjänster (t.ex. utskick av nyhetsbrev).

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sina tjänster och liknande till dig eller till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).

 

Besökare av Bolagets hemsida

Ändamål

Laglig grund

För att säkerställa driften av Bolagets hemsida och applikation.

För att kunna utveckla Bolagets hemsida för att anpassa den bättre utifrån hur hemsidan används.

Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).

 

 

4. Hur Bolaget behandlar dina personuppgifter

4.1 Vem Bolaget kan komma att dela personuppgifterna med

Bolaget samarbetar med vissa tredjepartsleverantörer som vi väljer att dela vissa personuppgifter med. Detta förutsätter att Bolaget godkänt dessa att behandla de personuppgifter du delat med dig av till oss.

Bolaget kan komma att dela och överföra dina personuppgifter till av Bolaget godkända leverantörer av diverse system som är nödvändiga för att upprätthålla vår operativa verksamhet. Dessa leverantörer han endast rätt att behandla dina personuppgifter på uppdrag av Bolaget - och då i samband med utförandet av en specifik tjänst. Det kan till exempel vara att distribuera e-postutskick eller riktad annonsering. Bolaget säkerställer att det finns ett tydligt avtal kring denna behandling, samt att leverantören upprätthåller en hög säkerhet kring behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter. I händelse av att Bolaget avvecklar eller säljer sin verksamhet kan Bolaget komma att överföra dina personuppgifter till köparen av verksamheten.

Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Bolaget att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner sköts gemensamt inom den koncern som Bolaget ingår i.

4.2 Hur länge Bolaget lagrar dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge det finns ett behov av att lagra dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

 

För närmare information om hur länge Bolaget lagrar specifika personuppgifter, vänligen kontakta Bolaget. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

 

5.  Dina rättigheter

En sammanfattning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer av tabellen nedan. Du har rätt att:

  1. få tillgång till information om de personuppgifter om dig som vi lagrar (rätt till tillgång),
  2. få felaktiga personuppgifter rättade (rätt till rättelse),
  3. få dina personuppgifter raderade - maila oss då på persondata@rushtrampolinpark.se (rätt till radering),
  4. invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring (rätt att göra invändningar),
  5. kräva att Bolaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall (rätt till begränsning av behandling),
  6. få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och
  7. inge klagomål om Bolagets behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm (rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet).

 

6. Cookies

Bolaget använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen [http://www.rushtrampolinpark.se/] samt för att förbättra webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service. Du kan avstå från att spara cookies, men din besöksupplevelse kommer då inte vara optimal och du kommer inte kunna logga in på ditt konto.

 

Bolaget samlar även in personuppgifter i Facebooks annonshanteringsvertyg och använder Facebooks verktyg för att samla kund- och besöksdata i form av implementation av en "facebookpixel" för mätning och analys av besöksdata.

 

7. Om du inte lämnar dina personuppgifter till Bolaget

Om du inte lämnar dina personuppgifter till Bolaget kommer Bolaget inte att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

 

8. Ändringar av integritetspolicyn

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy så att den överensstämmer med gällande lagar och förordningar.

 

9. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Bolaget om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

Dobbeltsprett Holdco AB

Org.nr: 559261-2815

Postadress: C/O GATUSMAK AB, BOX 6014, 800 06 GÄVLE

E-post: persondata@rushtrampolinpark.se